Protokoll

Byaföreningen ENEN

     

 

Styrelsemöte 2017-02-26 Mångbyskolan

Närvarande: Ulrika Östensson, Per-Inge Öhmark, Eivor Strandberg, Maria Söderlund, Anna Andersson, Anita Sundqvist

 

§ 1 Mötets Öppnande

Ordförande Per-Inge Öhmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 

§ 2 Val av person att justera protokollet

Ulrika Östensson valdes att justera protokollet.

 

§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.

 

§ 4 Föregående protokoll

Ulrika Östensson föredrog föregående protokoll.

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från styrelsemötet i jan efter ändring av månad för kommande möte och lägga det till handlingarna.

 

§ 5 Information från projektgrupperna

 

Fastighet: Inget att rapportera.

 

Samlingssal: Boverket har skickat ut information angående en ny förordning från regeringen. Pengapotten för att söka bidrag har höjts.

 

Arrangörsgruppen: Våffelcafé 26 mars, kl 12:00-15:00. Anna gör utskicket och köper trisslotter till vinster för promenadbingon.

 

Lekpark: Inget att rapportera.

 

Aktivitetsplan: Inget att rapportera. Är nu översnöad.

 

§ 6 Kassarapport

Ulrika Östensson rapporterade föreningens tillgångar.

 

§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.

 

§ 8 Nästa styrelsemöte

Söndag 26 mars kl 15:00.

 

§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.