Protokoll

Styrelsemöte 2017-02-26 Mångbyskolan

Närvarande: Ulrika Östensson, Per-Inge Öhmark, Eivor Strandberg, Maria Söderlund, Anna Andersson, Anita Sundqvist


§ 1 Mötets Öppnande

Ordförande Per-Inge Öhmark hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.


§ 2 Val av person att justera protokollet

Ulrika Östensson valdes att justera protokollet.


§ 3 Godkännande av dagordningen

Styrelsen beslutade att godkänna dagordningen.


§ 4 Föregående protokoll

Ulrika Östensson föredrog föregående protokoll.

Styrelsen beslutade att godkänna föregående protokoll från styrelsemötet i jan efter ändring av månad för kommande möte och lägga det till handlingarna.


§ 5 Information från projektgrupperna


Fastighet: Inget att rapportera.


Samlingssal: Boverket har skickat ut information angående en ny förordning från regeringen. Pengapotten för att söka bidrag har höjts.


Arrangörsgruppen: Våffelcafé 26 mars, kl 12:00-15:00. Anna gör utskicket och köper trisslotter till vinster för promenadbingon.


Lekpark: Inget att rapportera.


Aktivitetsplan: Inget att rapportera. Är nu översnöad.


§ 6 Kassarapport

Ulrika Östensson rapporterade föreningens tillgångar.


§ 7 Övriga frågor

Inga övriga frågor.


§ 8 Nästa styrelsemöte

Söndag 26 mars kl 15:00.


§ 9 Mötets avslutande

Ordförande tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.