Stadgar

Byaföreningen ENEN

     


STADGAR 2011-04-10

Stadgar för gemensam byaförening avseende byarna Bodan, Broänge, Gärde och Mångbyn.

§ 1                      Föreningens namn skall vara Byaföreningen ENEN.

Byaföreningens målsättning skall vara att verka för ökad gemenskap och trivsel i området samt värna om föreningen samlingslokal, Mångbyns skola, och föreningens isbana i Bodan. Samlingslokalen och isbanan skall vara medlemmarna till gagn och omhändertas utifrån medlemmarnas intresse. Byaföreningens skall också främja verksamhetsområdets intressen genom att väcka och behandla för området aktuella frågor. Föreningen skall om så erfodras utreda ärenden och göra uttalanden. Föreningen skall organiseras enligt demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter.

§ 2                      Målsättning

Medlem är den inom verksamhetsområdet boende, fritidsboende eller med nära anknytning till någon av byarna. Medlemskapet fodrar även att årsavgiften är betald och att medlemmen är 18 år fyllda.

§ 3                       Medlemskap

Årsmedlemskap f.n. 100 kr för enskild och 200 kr för familj, förening eller företag. Årsavgiften fastställs vid årsmöte. Som familjemedlem ingår personer med samma adress. Medlem anger inte del i föreningens tillgångar, ej heller ansvar för dess skulder. För övrigt skall anslag sökas där så är möjligt och dessutom pengar anskaffas på frivillig väg genom lotterier och fester mm.

§ 4                      Avgifter

Varje ansluten medlem äger yttrande, förslags och rösträtt. Röstning sker personligen eller genom högst 1 fullmakt. Av föreningen ansedd sakkunnig eller i visst ärende särskilt insatt person, må där jämte kunna kallas. Dessa äger yttrande och förslagsrätt men ej rösträtt. Ledamot av styrelsen äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, vilket han är ansvarig, och ej heller val av revisor.

§ 5                       Konstitution

§ 6                      Styrelse

                      Styrelsen skall bestå av 7-9 personer.

                      1 ordförande

                      1 vice ordförande

                      1 sekreterare

                      1 kassör

                      3-5 ledamöter

I styrelsen skall ingå både män och kvinnor. I styrelsen bör representanter från alla de 4 byarna finnas representerade. Avgående ledamot kan återväljas. Styrelsen är beslutsmässig när minst 6 personer är närvarande. Vid röstning med ett oavgjort resultat är ordförandes röst avgörande. Alla ledamöter väljs på två år. Ordförande väljs på ett år av årsmötet. Styrelsen utser inom sig vid det konstituerande mötet de övriga posterna.

Årsmötet skall utse 2 stycken ordinarie revisorer och en suppleant. Styrelsen skall tillställa revisorer de handlingar som revisorerna begär senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före årsmötet.

§ 7                      Revisorer

Ordförande åligger att leda styrelsens arbete, utgöra korresponderande ledamot, förvara handlingar som inte hör till annan ledamot och kalla till sammanträden.

§ 8                       Ledamöternas uppgifter

Kassören handhar föreningens kassa och bokföring samt inkasserar beslutade avgifter samt placerar, i den mån de löpande utgifterna det medger, medlen i bank.

Sekreteraren för protokoll såväl vid styrelsens som föreningens extra sammanträden och förvarar handlingarna som hör därtill. Kopia av alla protokoll anslås på ENEN:s hemsida senast 1 månad efter aktuellt sammanträde.

Övriga ledamöter är kontaktpersoner mot olika projektgrupper och rapporterar regelbundet till styrelsen.

Föreningens firmatecknare är ordförande och kassör var för sig men i samråd med varandra.

§ 9                      Firmatecknare

Valda projektgrupper bör stå i god kontakt med styrelsen och avge rapporter över vidtagna åtgärder. Styrelsen åligger att samordna föreningens arbete, infodra rapporter av projektgrupper och därmed övervaka att ärenden handläggs utan onödiga dröjsmål. Styrelsen har rätt att om projektgrupp inte arbetar effektivt, entlediga projektgruppen från dess uppdrag, eller om den finner lämpligare, pålysa extra sammanträde för byaföreningen.

§ 10                      Projektgrupper

§ 11                       Årsmöte

                      Årsmöte hålls i april månad.

                      Kallelse sker genom utskick 14 dagar före mötet.

                      Dagordning vid årsmöte:

1.      Mötets öppnande.

2.      Upprättande av röstlängd.

3.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

4.      Val av två justeringsmän.

5.      Redovisning av kassan

6.      Revisorernas berättelse samt frågan om ansvarsfrihet.

7.      Behandling av verksamhetsberättelse.

8.      Rapporter från projektgrupper.

9.      Av styrelsen hänskjutna ärenden.

10.  Val av ordförande.

11.  Val av ledamöter.

12.  Val av valberedning, 2 personer.

13.  Val av revisorer och suppleanter.

14.  Komplettering av ledamöter i projektgrupper (kan även utses av styrelsen).

15.  Fastställande av årsavgiften.

16.  Övriga frågor.

17.  Avslutning.

§ 12                      Extra årsmöte

                      Till extra årsmöte skall kallas när:

1.      Styrelsen påkallar.

2.      När 2/3 av medlemmarna påkallar.

3.      När revisorer påkallar.

Kallelsen skall ske senast 7 dagar före mötet.

Kallelsen anslås på ENEN:s hemsida och byarnas anslagstavlor.

I kallelsen skall framgå varför extra årsmöte påkallats.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat i föreningen, kan skriftligen eller muntligen framföra detta till styrelsen eller någon av dess ledamöter.

§ 13                      Motioner

Varje medlem äger en röst. Beslut och val sker genom öppen röstning, därest ingen annan begär.

§ 14                      Röstning vid extra årsmöte

§ 15                      Beslut vid årsmöte

                      För att ett ärende skall antas gäller enkel majoritet.

Ändring av dessa stadgar kan ske på årsmötet. Ändring sker med enkel majoritet. Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte eller avgörs i trängande fall av styrelsen.

§ 16                       Ändring av stadgar

Medlem kan anmäla sitt utträde till styrelsen. Utträdet sker vid årsskiftet efter det att anmälan gjorts. Ingen återbetalning av medlemsavgiften sker.

§ 17                      Utträde

Medlem som avsiktligt motarbetar eller uppenbarligen skadat föreningens intressen kan uteslutas av styrelsen. Ingen återbetalning av medlemsavgiften sker.

§ 18                      Uteslutning

Skulle beslut fattas om byaföreningens upplösning, skall dess protokoll, handlingar och eventuellt arkiv bli bevarade och överförda till byns eller någon annan arkivsamling. Eventuella penningmedel eller andra värden skall fördelas till inom byarna verksamma föreningar eller sammanslutningar.

§ 19                       Föreningens upplösning

Ovanstående stradgar fastställda vid offentligt möte den